Zapytanie ofertowe – produkty spożywcze do stołówki szkolnej 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ                                                                                      SZUBIN, 21.12.2017

PONADGIMNAZJALNYCH

IM. PROF. E. CHROBOCZKA

W SZUBINIE

Ul. KOCHANOWSKIEGO 1

89-200 SZUBIN

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)  z późniejszymi zmianami, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. prof. E. Chroboczka w Szubinie,
Ul. Jana Kochanowskiego 1

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe poszczególnych grup towarowych.

 1. ————–
 2. ART. SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE, PRZETWORY OWOCOWO- WARZYWNE, NABIAŁ
 3. ————
 4. ————
 5. ————-
 6. ————

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szacunkowy asortyment dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamawianych dostaw o 20%. Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą codziennie po telefonicznym zamówieniu złożonym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w przeddzień dostawy w dni robocze w godzinach 7.00-10.00 transportem wykonawcy, przeznaczonym do przewozu artykułów spożywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania wszystkich odpowiednich norm oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty i atesty dopuszczające do obrotu na terenie kraju.

III. OKRES  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja finansowa:

 1. wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, dostarczoną specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 1. Doświadczenie zawodowe.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji, jako wyłącznej podstawy postępowania.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na Formularzu Ofertowym (załącznik 2)

2. Złożenie oświadczenia (załącznik nr 7)

–  codziennej  dostawy art. spożywczych zależności od potrzeb zamawiającego na podstawie zamówienia, w godz. 7.00-10.00 z dziennym wyprzedzeniem do stołówki

– dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy

– dostarczony towar winien odpowiadać Polskim Normom, wędliny wg Polskiej Normy PN-a-82007

– wykonawca zobowiązuje się dostarczyć art. żywnościowe( w asortymencie i w ilości wynikające z zamówień) zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych produktów.

3.Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę,

 

4. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia w zakresie jednego załącznika 2

5. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, trwale połączona (zszyta) dowolną techniką biurową, celem uniemożliwienia samoczynnej dekompletacji podczas pracy komisji.

Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Podpisane winny być również wszystkie załączniki do oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

7. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

–   będzie zaadresowana na adres Zamawiającego

– będzie posiadać oznaczenia: „Zapytanie ofertowe – oferta na dostawę żywności w częściach”

– będzie opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, która będzie posiadać również nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostaną odesłane wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli
w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane i opieczętowane i oznaczone ja, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10. Wykonawca określi ceny ofertowe na druku Formularz Cenowy i pozostaną one stałe przez cały okres umowy.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ósmym dniu od dnia wyboru oferty.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie może ujawnić informacji, których ujawnienie naruszyłoby  ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być złożona w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w terminie do 28.12.2017r. godz. 12.00
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 28.12.2017r. o godz. 13.30 w Zespole Szkół
  Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem zsp.szubin.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe  zostanie zamieszczone na stronie bip.zsp.szubin

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem bip.zsp.szubin .

IX. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

intendentka Magdalena Zakrzewska

pod numerem telefonu  52 384 23 97 w. 18 oraz adresem email: zsp-szubin[at]wp[dot]pl

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup żywności (artykuły spożywcze ujęte w formularzach ofertowych-załącznik numer 2)

dla Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ul. Jana Kochanowskiego 1

pobierz całość pdf

  • Nr przetargu 3

Informacje

Rejestr zmian