Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie konserwacji, legalizacji oraz naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                     

im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

ul. Jana Kochanowskiego 1

89-200 Szubin

Szubin, dnia 2018-02-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego.

Zgodnie z zasadami przyjętymi regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zwany dalej Zamawiającym zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na  wykonanie usługi w zakresie konserwacji, legalizacji oraz naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych  znajdujących się w obiektachZamawiającego (budynek szkoły, internat, Orlik),

 

OKRES  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1 marca 2018r. – 28 lutego 2019r.

 

1. Usługa przeglądu i konserwacji obejmuje w szczególności:

a)      przegląd techniczny i konserwację gaśnic
b)      przegląd i konserwację hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych
c)      przegląd i konserwację hydrantów zewnętrznych i zaworów hydrantowych
d)      badanie UDT gaśnic wraz z wymianą proszku, legalizacja
e)      utylizacja zużytego sprzętu gaśniczego

2. Pozostałe ważne informacje:

a)      Wykonawca po zakończonym przeglądzie, legalizacji gaśnic, sprawdzeniu hydrantów oraz badania ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, sporządzi sprawozdanie/protokół w formie papierowej (ocena przydatności i sprawności sprzętu przeciwpożarowego) z w/w czynności i przedłoży je w ilości 1 egz. w siedzibie Zlecającego.

b)      Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu, legalizacji gaśnic, że określona ilość gaśnic lub innego sprzętu wymaga naprawy lub nie odpowiada Polskim Normom  powyższy fakt zgłasza pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie (wskazanemu w pkt. VI zapytania ofertowego). W sprawozdaniu/protokole podaje ilość i rodzaj sprzętu wymagającego naprawy lub do złomowania.

c)      Wykonawca po dokonaniu usługi związanej z przedmiotem zamówienia umieści na każdym z tych sprzętów/urządzeń kontrolkę (naklejka) zawierającą nazwę firmy, która dokonała przeglądu, datę wykonania przeglądu, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wymienione czynności.

d)      Wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia odbywać się będzie w godzinach pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 7:00 – 15:00.

e)      Wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zlecającego. Po ówczesnym zatwierdzeniu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę. W kosztorysie Wykonawca określa listę sprzętu/elementów uszkodzonych wraz z kosztami naprawy.

3. Usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

II. Wymagania względem Wykonawcy:

 1. Oświadczenie (zał. nr 1 zapytania ofertowego), że Wykonawca posiada kwalifikacje/uprawnienia w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług, a także osoby (pracownicy), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia. Przedłożenie kopii kwalifikacji/uprawnień.
 2. Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę,( zał. nr 2 zapytania ofertowego)
 3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w wykonaniu usługi.

III. Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Dokładny termin wykonania usługi zostanie ustalony telefonicznie między Stronami.

IV. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie uzna ofertę za najkorzystniejszą, która będzie posiadała najniższą cenę brutto oraz spełni warunki zapytania ofertowego.

 V. Odbiór przedmiotu zamówienia i warunki płatności.

 1. Odbiór przedmiotu zamówienia wskazanego nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez  Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Składanie ofert

Ofertę prosimy złożyć na adres :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ul. Jana Kochanowskiego 1;

89-200 Szubin w terminie do dnia 15 lutego 2018r do godz. 15:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Karolina Niedbalska tel. 52/384-23-97

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 16.02.2018r. o godz. 13.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zlecający zawiadomi oferenta w formie elektronicznej (przesłanie maila) i za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem bip.zsp.szubin oraz strony internetowej www.zsp.szubin.pl

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług.
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę.
 3. Formularz ofertowy.

Załącznik 1 pdf

Załącznik 2 pdf

Załącznik 3 pdf

 

  • Nr przetargu 2018/1

Informacje

Rejestr zmian