Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości (2018/4)

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

 

Data dodania: 01.03.2018r.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zwany dalej Zamawiającym zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na dostawę środków czystości.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa środków czystości. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo – asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu i jednostkę miary.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres realizacji zamówienia

od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r.

Dostawa realizowana będzie niezależnie od kwoty / rozmiaru zamówienia, na koszt i ryzyko Dostawcy. Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.

Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, fax, e-mail.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w

godz. 7.00 do 15.00.

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. nr 1).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich artykułów wymienionych w wykazie cenowo – asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

Oferta powinna:

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

Oferta powinna zawierać:

– cenę jednostkową brutto;

– formę płatności,

– formę dostawy,

– termin dostawy.

  1. OBOWIĄZKI DOSTAWCY:

Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres przydatności do użycia, nie krótszy niż 12 miesięcy. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

  1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Zał. nr. 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu wymienionego w Załączniku nr. 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia 31 marca 2019 r. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin do dnia 20.03.2018 r. do godziny 12:00.

Przeanalizowanie ofert zostanie dokonane w dniu 21.03.2018r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.zsp.szubin.pl

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem bip.zsp.szubin, mailowo lub telefonicznie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

  1. OSOBA DO KONTAKTU:

Karolina Niedbalska

tel. 52/384-23-97

zspa[at]wp[dot]pl

Załącznik 1

    • Nr przetargu 2018/4

Informacje

Rejestr zmian