Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie
ul. Kochanowskiego 1
89-200 Szubin
Szubin, 01.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zwany dalej Zamawiającym zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na  dostawę artykułów biurowych dla Zamawiającego

 

1.    Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy najczęściej kupowanych artykułów biurowych, wg formularza rzeczowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szacunkowy asortyment dostaw, wg potrzeb Zamawiającego. Dostawy zamówionych artykułów odbywać się będą po telefonicznym zamówieniu złożonym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 transportem wykonawcy.

3. OKRES  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1 marca 2018r. – 28 lutego 2019r.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę wg formularza rzeczowego (załącznik 1)

2. Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę,

3. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia

4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, trwale połączona (zszyta) dowolną techniką biurową, celem uniemożliwienia samoczynnej dekompletacji podczas pracy komisji.

Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Podpisane winny być również wszystkie załączniki do oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

5. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

–  będzie zaadresowana na adres Zamawiającego

–  będzie posiadać oznaczenia: „Zapytanie ofertowe – oferta na dostawę artykułów biurowych”

– będzie opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, która będzie posiadać również nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostaną odesłane wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli
w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane i opieczętowane i oznaczone ja, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

8. Wykonawca określi ceny ofertowe na druku Formularz Cenowy i pozostaną one stałe przez cały okres umowy.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ósmym dniu od dnia wyboru oferty.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie może ujawnić informacji, których ujawnienie naruszyłoby  ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ul. Kochanowskiego 1;

89-200 Szubin  w terminie do 15.02.2018r. godz. 15.00

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 16.02.2018r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem zsp.szubin.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe  zostanie zamieszczone na stronie bip.zsp.szubin

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem bip.zsp.szubin .

 

7. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

sekretarz Karolina Niedbalska

pod numerem telefonu  52 384 23 97 oraz adresem email: zspa-szubin[at]wp[dot]pl

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Formularz rzeczowy

 

 1. papier ksero A-4 – 1 ryza (np. xerox, polspeed)
 2. papier kancelaryjny A-3 w kratkę – 1 ryza
 3. blok biurowy A-4 w kratkę – 1 ryza
 4. pisaki do białych tablic – 1 szt. lub 1 opakowanie z podaniem ilości
 5. teczki wiązane – papierowe – 1 szt.
 6. skoroszyty papierowe – 1 szt.
 7. skoroszyt A4 PP z perforacją – 1 szt.
 8. segregatory A-4/80 – tekturowe pokryte folią
 9. koszulki A-4 – 1 opakowanie
 10. koperty białe (duże, średnie, małe)
  • Nr przetargu 2018/2

Informacje

Rejestr zmian